Hlavní stránka Výhody u nás Nápověda Kontakt  
modelarskyobchod.cz
modelarskyobchod.cz zobrazit košíkcena nákupu: 0 ,- Kč  
www.modelarskyobchod.cz

Propagujte i svojí stránku


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu modelarskyobchod.cz a právním řádem platným v ČR.
Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno na www.modelarskyobchod.cz.

Ke každému zboží zakoupenému na www.modelarskyobchod.cz je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.
Převzetím zboží stvrzuje zákazník souhlas se záručními podmínkami. Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá zákazník od dopravce.

Pokud odběratel zjistí rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím, je povinen zaslat daňový dokad nejpozději do 72 hodin na adresu Školní 10, Praha 4, 14700. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky
Délka záruky je uvedena na daňovém dokladu.
Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje. V případě výměny zboží nemusí zákazník obdržet zcela nový výrobek, ale vyměněný výrobek musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Odběratel dostane nový záruční list. Další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto daňového dokladu.

Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu (viz kontakty). Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně veškerého příslušenství. Ke každému takto zaslanému zboží musí být připojena kopie daňového dokladu.

Po vyřízení reklamace zašleme opravené zboží na náklady www.modelarskyobchod.cz na adresu zákazníka.

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním, opravou zboží a dopravou.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 1. ztrátou daňového dokladu, který je nedílnou součástí dodávky zboží.
 2. vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 3. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 4. mechanickým poškozením zboží.
 5. poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 6. neodbornou obsluhou, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží.
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 8. zboží bylo poškozeno živly.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Podmínky pro vrácení peněz:
 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, bez známek užívání nebo opotřebování, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad nebo kopie daňového dokladu.
 4. Náklady na transport nese zákazník.
 5. Zboží zasílejte běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
O vrácení zboží nás vždy nejdříve informujete na mail nebo telefonicky viz kontakty.
Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí na vyžídání. Ke každému zboží, které kupující obdrží je přibalen daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Práva a povinnosti kupujícího
 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a na které bude objednané zboží vyzvednuto.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat neodeslanou objednávku (telefonicky či emailem) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Závěrečná ustanovení
 1. Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu modelarskyobchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
info@modelarskyobchod.cz